Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo!!! 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są? zbierane dane.W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną? treścią?, z podpisem, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Trzebnicka 14, 56-100 Wołów, staje się ich Administratorem. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email:abi@adametronics.pl .Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą? wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się? w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej. Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być´ ro´z˙ny w zalez˙nos´ci od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczego´łowe informacje w tym zakresie moz˙na znalez´c´ w Instrukcji Kancelaryjnej  naszej placówki. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Nasza Placówka stosuje niezbe?dne s´rodki zabezpieczaja?ce poufnos´c´ i integralnos´c´ Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmuja? s´rodki fizyczne i technologiczne ograniczaja?ce doste?p do Państwa danych, jak ro´wniez˙ stosowne s´rodki zabezpieczaja?ce przed utrata? Państwa danych.

Mają Państwo Prawo do:

- ochrony danych osobowych,

- doste?pu do tres´ci swoich danych osobowych

oznacza to, z˙e moz˙ecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej

- do poprawiania danych

jez˙eli przetwarzane przez administratora dane sa? nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.

- do ograniczenia przetwarzania danych

jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zaz˙a?dac´, aby zakres danych został ograniczony,  o ile z˙a?danie to nie be?dzie sprzeciwiało sie? wymaganiom nakładanym przez obowia?zuja?ce prawo lub nie be?dzie to konieczne dla realizacji umowy.

- do z˙a?dania usunie?cia danych

Prawo to, zwane ro´wniez˙ prawem do bycia zapomnianym, oznacza z˙a?danie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawieraja?ce Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepiso´w prawa.

- do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jez˙eli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w zwia?zku zrealizowana? umowa?, to zgodnie z ogo´lnym rozporza?dzeniem o ochronie danych osobowych możeice Państwo poprosic´, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odre?bnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. 

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych.Prawo do sprzeciwu składać  można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w okres´lonym celu. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosic´ bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.